?

Log in

tja. ganske nærme nå, men fremdeles milevis unna. [entries|friends|calendar]
aijvaras

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

NY JOURNAL. [31 Dec 2004|01:48am]
alkymi is where to find me. i have probably added you already :)
2 comments|post comment

fotspor [31 Aug 2004|07:39pm]
yes, klokka er nå 03:03, og jeg hadde så fantastisk lite å gjøre, at jeg slettet alle innleggene mine. datoen er nå den tredevte oktober. how's that for fun, eyh? ja, friends-only, forresten.
12 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]